TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chủ nhật - 26/06/2022 12:23
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Văn bản của Thường trực HĐND huyện
- Dự thảo chương trình làm việc của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện;
- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;
- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tư;
- Báo cáo giám sát của Thường trực HĐND huyện đối với UBND huyện và các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu trước kỳ họp; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước;
- Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại Phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Tư;
- Báo cáo tổng hợp chế độ làm việc của đại biểu HĐND huyện và các cơ quan hữu quan khi được mời tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022;
- Tờ trình đề nghị về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023;
- Tờ trình đề nghị kiện miễn nhiệm Phó ban KTXH HĐND khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Kết luận của Thường trực HĐND huyện qua kết quả giám sát nhiệm vụ thu - chi NSNN và tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện và dự toán điều chỉnh thu - chi  NSNN và vốn đầu tư công năm 2022 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Chi Cục thuế và Ban QLDA-XD huyện;
- Báo cáo kết quả khảo sát của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đối với xã Phú Sơn, Phước Sơn, Đoàn Kết và Thị trấn Đức Phong;
- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện năm 2021  đối với UBND huyện;
2. Các Văn bản của các Ban HĐND huyện
* Đối với Ban Kinh tế - Xã hội
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm  và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc thực hiện các mô hình, dự án về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình và thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra nguồn sự phòng 6 tháng đầu năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.
- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;
- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023.
* Đối với Ban Pháp chế
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021 và quý I/2022 đối với UBND xã Bom Bo, Phú Sơn, Đăng Hà;
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác thi hành pháp luật và việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực ANTT, GT - XD, Tài nguyên - Môi trường năm 2021 và quý I/2022 đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện;
- Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình QPAN và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (bao gồm cả việc thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân);
- Báo cáo thẩm tra tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026;
* Đối với Ban Dân tộc
 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc triển khai, thực hiện khảo sát, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022;
- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025”  trên địa bàn huyện đối với UBND xã Thọ Sơn, Bình Minh.
3. Các văn bản của UBND huyện
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tại địa phương năm 2021;
- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 
- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận giữa Thường trực HĐND và UBND từ sau kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa VII đến nay;
- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022;
- Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri  tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tư;;
- Báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt tổng quyết toán NSNN năm 2021;
- Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;
- Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023;
- Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;
- Tờ trình về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với một số phòng chuyên môn của UBND huyện.
4. Văn bản của Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện
- Thông báo của Ủy ban MTTQ VN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022;
2.4. Văn bản của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện
- Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác ngành Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác ngành Kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo công tác của Chi Cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
5. Các Văn bản khác
- Báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Tòa án nhân dân tại Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VII.
- Báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Ban chỉ huy quân sự huyện tại hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VII
- Báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Điện Lực Bù Đăng tại Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VII.
- Báo cáo giải trình tại phiên chất vấn của Phòng NN&PTNT huyện.

Tác giả bài viết: Thân Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

13/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 13/2023 của UBND huyện

Thời gian đăng: 27/03/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay1,219
  • Tháng hiện tại5,164
  • Tổng lượt truy cập16,673,639
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây