TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021).

Thứ hai - 29/11/2021 09:06
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND HUYỆN BÙ ĐĂNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2021-2026 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021).
* Thời gian làm việc: 02 ngày, ngày 22-23/12/2021 (thứ tư, thứ năm);
* Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22-23/12/2021;
Văn bản của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện
- Chương trình kỳ họp thứ Ba.
- Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo tổng hợp những nội dung đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước;
- Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện;
- Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND huyện tại Phiên họp Tổ trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND và các cơ quan hữu quan khi được mời tham gia các hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo hoạt động công tác theo quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN huyện năm 2021;
- Kết luận kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện:
+ Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội đối với Công an huyện, Phòng LĐTB-XH huyện và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện;
+Việc bố trí, giải ngân nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn qua Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện đối với Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đăng;
+ Việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và hoạt động của HĐND cấp cơ sở 9 tháng đầu năm đối với HĐND, UBND các xã: Đăk Nhau, Bom Bo, Thống Nhất, Thọ Sơn;
+ Tình hình thu - chi NSNN, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện năm 2021 và xây dựng dự toán thu – chi NSNN năm 2022 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế, Ban QLDAĐT-XD và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.
* Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

+ Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
+ Thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung tổng quyết toán NSNN năm 2020;
+ Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện thu - chi NSNN năm 2021, dự toán thu - chi NSNN năm 2022; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi NSNN năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về dự toán chi thường xuyên NSNN cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn năm 2022;
+ Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện chi nguồn dự phòng NSNN năm 2021;
+ Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
+ Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
* Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện:
+ Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (bao gồm các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Đoàn hội thẩm nhân dân huyện);
+ Thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện;
+ Thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
* Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban KT-XH HĐND huyện:
+ Việc bố trí, giải ngân nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn qua Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện đối với Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bù Đăng;
+ Việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện đối với Bảo hiểm xã hội huyện.
* Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện:
+ Việc điều tra, truy tố các vụ án vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy đối  với Công an huyện;
+ Việc giải quyết các vụ việc dân sự liên quan đến lĩnh vực đất đai của TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện.
* Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện:
+ Việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2021 đối với Phòng Dân tộc huyện;
+ Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2017/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021 đối với UBND xã Phước Sơn, Đoàn Kết và Bình Minh;
+ Việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ/TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” trên địa bàn huyện đối với xã Đường 10 và Đồng Nai.
2. Văn bản của UBND huyện
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện;
-  Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2021 và dự toán thu, chi NSNN năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện chi nguồn dự phòng ngân sách năm 2021; 
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện;
- Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Ba HĐND huyện; 
- Báo cáo kết quả giải quyết những nội dung đã tiếp thu, ghi nhận về kết quả giám sát đối với UBND huyện và các cơ quan hữu quan những vấn đề đã hứa, đã ghi nhận tại kỳ họp trước.
- Báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị qua kết quả thẩm tra của các Ban HĐND và NQ về chỉ tiêu KTXH;
- Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2022;
+ Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung tổng quyết toán NSNN năm 2020;
- Tờ trình về dự toán thu - chi NSNN năm 2022;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán chi thường xuyên NSNN cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn năm 2022; 
- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
- Tờ trình vđề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

- Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi NSNN năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết về dự toán chi thường xuyên NSNN cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn năm 2022; 
-  Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;
 
3. Văn bản UBMTTQ VN huyện và của các cơ quan Tư pháp
- Thông báo UBMTTQ VN huyện công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.
- Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về công tác ngành Kiểm sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác ngành Tòa án năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Đoàn Hội thẩm Nhân dân huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

4. Các văn bản khác

4.1. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ ba;
4.2. Văn bản của Điện Lực Bù Đăng giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Ba.
4.3. Báo cáo giải trình nội dung chất vấn của Phòng TNMT tại kỳ họp
4.4. Báo cáo giải trình nội dung chất vấn của Phòng KTHT tại kỳ họp

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

13/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 13/2023 của UBND huyện

Thời gian đăng: 27/03/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,441
  • Tháng hiện tại5,386
  • Tổng lượt truy cập16,673,861
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây