hien ke

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND HUYỆN KHÓA VI.

Thứ sáu - 05/06/2020 14:37

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND HUYỆN KHÓA VI

I. Lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa
1. Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐNDhuyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VI ,nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Giải trình các ý kiến, kiến nghị cuả cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ chín - HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Các văn bản của HĐND huyện
a) Văn bản của Thường trực HĐND huyện
1. Thông báo Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười HĐND huyện

2. Chương trình kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VI;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
4. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện;
5. Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện;
6. Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện;
7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND và các cơ quan hữu quan khi được mời tham gia các hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020;
8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021;
9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn;
10- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bàn Nguyễn Thị Hồng Thắm;
11- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND đề nghị Bầu cử bổ sung chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
12. Tờ trình và dự thảo nghị quyết miễm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Văn bản của Ban KT-XH
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế- xã hội của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
2. Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
3. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
4. Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và điều chỉnh dự toán chi thường xuyên các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn 6 tháng cuối năm 2020;
5. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư công chương trình, dự án trọng điểm nhóm C vốn ngân sách địa phương;
6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách địa phương;
7. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;
8. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương;
9. Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư công chương trình, dự án trọng điểm nhóm B, nhóm C giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương.


c) Văn bản của Ban Pháp chế
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
2. Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình QPAN và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (bao gồm cả việc thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân);
3. Báo cáo thẩm tra tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
4. Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
d) Văn bản của Ban Dân tộc
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
II) Các văn bản của UBND huyện
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
2. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
3. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2020;
4. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
6. Báo  cáo về công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
6. Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười;
7. Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Mười;
8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễm nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Hồng Sơn – nguyên Trưởng Công an huyện; Võ Thắng – nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện; Nguyễn Trung Lai – nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện;
9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông(bà) Trưởng Công an huyện; Trưởng phòng Dân tộc huyện;
10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;
12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh chi thường xuyên ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2020;
13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách địa phương;
14. Tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư công chương trình, dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2020 -2021 vốn ngân sách địa phương;
15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;
16. Tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương;
17. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư công chương trình, dự án trọng điểm nhóm B, nhóm C giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương.


III. Văn bản của UBMTTQ VN huyện
1. Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền.
IV. Các văn bản của các cơ quan Tư pháp
1. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
2. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác ngành Tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
3. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 V. Các văn bản của các cơ quan liên quan
 1. Báo cáo giải trình chất vấn của Phòng nội vụ.
 2. Báo cáo giải trình chất vấn của Phòng Nông nghiệp và PTNT.
3. Báo cáo của các cơ quan có liên quan về giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười:
 - Báo cáo của NHSXH huyện
-Báo cáo của Điện lực Bù Đăng

-Ngân hàng NN&PTNT Bù Đăng
- Ngân hàng NN&PTNT Đức Liễu
- Trung tâm Y tế huyện
4. Một số văn bản khác liên quan đến kỳ họp./.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

23/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 22/2023 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 06/06/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2,834
  • Tháng hiện tại45,574
  • Tổng lượt truy cập16,960,054
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây