hien ke

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Chủ nhật - 20/06/2021 07:36
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT
HĐND HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT: 05/7/2021

1. Báo cáo về kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện  khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban bầu cử huyện.
2. Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban Bầu cử huyện.
3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
3. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Ban dân tộc HĐND huyện

6. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quyết định số lượng Thành viên các Ban của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
12. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Nội quy các kỳ họp HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
13. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021.
NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI: 06/7/2021
1. Văn bản của Thường trực HĐND:
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo tóm tắt về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện;
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về rà soát các ý kiến kiến nghị của cử tri, các vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND huyện;
- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND năm 2020;
-  Báo các của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến kiến nghị tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.
2. Văn bản của các Ban HĐND huyện
- Báo cáo của Ban KTXH HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND huyện về tình hình QPAN và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (bao gồm cả việc thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Đoàn Hội thẩm nhân dân);
- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021 và dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo nghị quyết báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương.
3. Văn bản của UBND huyện:
- Báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và VPPL 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;
- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2021;
- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
- Báo cáo của UBND huyện về giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, các vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND huyện;
- Báo cáo của UBND huyện giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa VII.
- Báo cáo của UBND huyện về giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ Nhất và của các Ban HĐND huyện qua công tác thẩm tra.
- Báo cáo của UBND huyện đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2021;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương.
4. Văn bản của UBMTTQ VN huyện, các cơ quan hữu quan
- Thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
- Báo cáo của TAND huyện về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo của VKSND huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
+ Báo cáo hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
+Báo cáo của Điện lực Bù Đăng trả lời ý kiến của cử tri tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ nhất.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

23/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 22/2023 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 06/06/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay206
  • Tháng hiện tại42,946
  • Tổng lượt truy cập16,957,426
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây