hien ke
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 40/LLV-TTHĐND 02/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
2 40/LLV-UBND 02/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
3 Số: 39/LLV-UBND 26/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 39 từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)
4 Số: 38/LLV-UBND 17/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
5 37/LLV-TTHĐND 11/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 37 từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
6 37/LLV-UBND 11/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
7 36/LLV-TTHĐND 04/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
8 36/LLV-UBND 04/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
9 35/LLV-TTHĐND 28/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
10 35/LLV-UBND 28/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
11 34/LLV-TTHĐND 21/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023)
12 34/LLV-UBND 21/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)
13 33/LLV-UBND 14/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
14 33/LLV-TTHĐND 14/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
15 32/LLV-TTHĐND 07/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
16 32/LLV-UBND 07/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
17 31/LLV-UBND 30/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 31 từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)
18 31/LLV-TTHĐND 30/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
19 30/LLV-TTHĐND 28/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
20 30/LLV-UBND 28/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
21 29/LLV-UBND 17/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 29 từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
22 29/LLV-TTHĐND 17/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
23 28/LLV-HĐND 10/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)
24 28/LLV-UBND 10/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)
25 27/LLV-UBND 03/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 27 từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)
26 27/LLV-TTHĐND 03/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 27 từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)
27 26/LLV-TTHĐND 26/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
28 26/LLV-UBND 26/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
29 25/LLV-UBND 19/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023)
30 24/LLV-UBND 12/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
31 23/LLV-TTHĐND 06/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 23 từ ngày 04/6/2023 đến ngày 09/6/2023)
32 23/LLV-UBND 06/06/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 23 từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)
33 22/LLV-TTHĐND 29/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)
34 22/LLV-UBND 29/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023)
35 21/LLV-TTHĐND 22/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
36 21/LLV-UBND 22/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
37 20/LLV-TTHĐND 16/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)
38 20/LLV-UBND 16/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023)
39 19/LLV-TTHĐND 08/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
40 19/LLV-UBND 08/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
41 17/LLV-TTHĐND 24/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023)
42 17/LLV-UBND 24/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023)
43 16/LLV-TTHĐND 17/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023)
44 16/LLV-UBND 17/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 16 từ ngày 16/4/2023 đến ngày 23/4/2023)
45 15/LLV-TTHĐND 10/04/2023 LỊCH LÀM VIỆCCỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023)
46 15/LLV-UBND 10/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)
47 14/LLV-TTHĐND 03/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
48 14/LLV-UBND 03/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023)
49 13/LLV - TTHĐND 27/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
50 13/LLV-UBND 27/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
Số kí hiệu Trích yếu
40/LLV-UBND

Thời gian đăng: 02/10/2023

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 40/2023 của UBND huyện

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,847
  • Tháng hiện tại5,286
  • Tổng lượt truy cập17,434,060
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây