hien ke
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 11/LLV-UBND 13/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2023 đến ngày 18/3/2023)
52 10/LLV-TTHĐND 06/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
53 10/LLV-UBND 06/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 05/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
54 09/LLV-TTHĐND 27/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
55 09/LLV-UBND 27/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
56 08/LLV-TTHĐND 21/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
57 08/LLV-UBND 21/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
58 07/LLV-UBND 13/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
59 07/LLV-TTHĐND 13/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023)
60 06/LLV-TTHĐND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
61 06/LLV-UBND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
62 05/LLV-TTHĐND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
63 05/LLV-UBND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
64 03+04/LLV-TTHĐND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 03 + 04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
65 03+04/LLV-UBND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 03+04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
66 02/LLV-TTHĐND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
67 02/LLV-UBND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)
68 01/LLV-TTHĐND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
69 01/LLV-UBND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
70 52/LLV-UBND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 25/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
71 52/LLV-TTHĐND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022)
72 51/LLV-TTHĐND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
73 51/LLV-UBND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
74 50/LLV-TTHĐND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
75 50/LLV-UBND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
76 49/LLV-TTHĐND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
77 49/LLV-UBND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
78 48/LLV-UBND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)
79 48/LLV-TTHĐND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
80 47/LLV-TTHĐND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN (Tuần thứ 48 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
81 47/LLV-UBND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
82 46/LLV-TTHĐND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
83 46/LLV-UBND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
84 45/LLV-TTHĐND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 06/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
85 45/LLV-UBND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
86 44/LLV-UBND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
87 44/LLV-TTHĐND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
88 43/LLV-UBND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
89 43/LLV - TTHĐND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
90 42/LLV-UBND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
91 42/LLV-TTHĐND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
92 41/LLV-UBND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
93 41/LLV - TTHĐND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
94 40/LLV-TTHĐND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
95 40/LLV-UBND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
96 39/LLV-UBND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
97 39/LLV-TTHĐND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
98 38/LLV-UBND 18/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
99 37/LLV-TTHĐND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
100 37/LLV-UBND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,229
  • Tháng hiện tại103,782
  • Tổng lượt truy cập17,398,366
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây