hien ke

 Văn bản theo người ký: Lương Việt Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 05/LLV-TTHĐND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
150 03+04/LLV-UBND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 03+04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
151 03+04/LLV-TTHĐND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 03 + 04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
152 02/LLV-UBND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)
153 02/LLV-TTHĐND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
154 01/LLV-UBND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
155 01/LLV-TTHĐND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
156 52/LLV-TTHĐND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022)
157 52/LLV-UBND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 25/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
158 51/LLV-UBND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
159 51/LLV-TTHĐND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
160 50/LLV-UBND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
161 50/LLV-TTHĐND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
162 49/LLV-UBND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
163 49/LLV-TTHĐND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
164 48/LLV-TTHĐND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
165 48/LLV-UBND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)
166 47/LLV-UBND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
167 47/LLV-TTHĐND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN (Tuần thứ 48 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
168 46/LLV-UBND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
169 46/LLV-TTHĐND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
170 45/LLV-UBND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
171 45/LLV-TTHĐND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 06/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
172 44/LLV-TTHĐND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
173 44/LLV-UBND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
174 43/LLV - TTHĐND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
175 43/LLV-UBND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
176 42/LLV-TTHĐND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
177 42/LLV-UBND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
178 41/LLV - TTHĐND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
179 41/LLV-UBND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
180 40/LLV-UBND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
181 40/LLV-TTHĐND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
182 39/LLV-TTHĐND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
183 39/LLV-UBND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
184 38/LLV-UBND 18/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
185 37/LLV-UBND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
186 37/LLV-TTHĐND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
187 36/LLV-TTHĐND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
188 36/LLV-UBND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
189 35/LLV-UBND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
190 35/LLV-TTHĐND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
191 34/LLV-UBND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022)
192 34/LLV-TTHĐND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
193 33/LLV-TTHĐND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
194 33/LLV-UBND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
195 32/LLV-TTHĐND 08/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
196 32/LLV-UBND 08/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
197 31/LLV-UBND 01/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 31 từ ngày 31/7/2022 đến ngày 07/8/2022)
198 31/LLV-TTHĐND 31/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 31/2022 của Thường trực HĐND huyện
Số kí hiệu Trích yếu
16/LLV-UBND

Thời gian đăng: 14/04/2024

Lịch làm việc UBND huyện tuần thứ 16/2024

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,634
  • Tháng hiện tại98,847
  • Tổng lượt truy cập18,574,909
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

giam ngheo
DON THU KHNTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây