STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 49/LLV-TTHĐND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
2 49/LLV-UBND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
3 48/LLV-UBND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)
4 48/LLV-TTHĐND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
5 47/LLV-TTHĐND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN (Tuần thứ 48 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
6 47/LLV-UBND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
7 46/LLV-TTHĐND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
8 46/LLV-UBND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
9 45/LLV-TTHĐND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 06/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
10 45/LLV-UBND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
11 44/LLV-UBND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
12 44/LLV-TTHĐND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
13 43/LLV-UBND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
14 43/LLV - TTHĐND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
15 42/LLV-UBND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
16 42/LLV-TTHĐND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
17 41/LLV-UBND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
18 41/LLV - TTHĐND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
19 40/LLV-TTHĐND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
20 40/LLV-UBND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
21 39/LLV-UBND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
22 39/LLV-TTHĐND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
23 38/LLV-UBND 18/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
24 37/LLV-TTHĐND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
25 37/LLV-UBND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
26 36/LLV-UBND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
27 36/LLV-TTHĐND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
28 35/LLV-TTHĐND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
29 35/LLV-UBND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
30 34/LLV-TTHĐND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
31 34/LLV-UBND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022)
32 33/LLV-UBND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
33 33/LLV-TTHĐND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
34 32/LLV-UBND 08/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
35 32/LLV-TTHĐND 08/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
36 31/LLV-UBND 01/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 31 từ ngày 31/7/2022 đến ngày 07/8/2022)
37 31/LLV-TTHĐND 31/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 31/2022 của Thường trực HĐND huyện
38 30/LLV-UBND 25/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
39 30/LLV-TTHĐND 24/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 30/2022 của Thường trực HĐND huyện
40 29/LLV-UBND 18/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
41 29/LLV-TTHĐND 18/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 29 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
42 28/LLV-TTHĐND 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)
43 28/LLV-UBND 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)
44 27/LLV-UBND 04/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 27 từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)
45 27/LLV-TTHĐND 03/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 27/2022 của TT HĐND huyện
46 26/LLV-UBND 27/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
47 26/LLV-TTHĐND 26/06/2022 Lịch làm việc tuần 26/2022 của TT HĐND huyện
48 25/LLV-TTHĐND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
49 25/LLV-UBND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
50 24/LLV-UBND 15/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2022 đến ngày 18/6/2022)

49/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 49/2022 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 05/12/2022

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay3,992
  • Tháng hiện tại40,433
  • Tổng lượt truy cập16,016,651
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây