Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/LLV-UBND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
2 06/LLV-TTHĐND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
3 05/LLV-UBND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
4 05/LLV-TTHĐND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
5 03+04/LLV-UBND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 03+04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
6 03+04/LLV-TTHĐND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 03 + 04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
7 02/LLV-UBND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)
8 02/LLV-TTHĐND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
9 01/LLV-UBND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
10 01/LLV-TTHĐND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
11 52/LLV-TTHĐND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022)
12 52/LLV-UBND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 25/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
13 51/LLV-UBND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
14 51/LLV-TTHĐND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
15 50/LLV-UBND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
16 50/LLV-TTHĐND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
17 49/LLV-UBND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
18 49/LLV-TTHĐND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
19 48/LLV-TTHĐND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
20 48/LLV-UBND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)
21 47/LLV-UBND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
22 47/LLV-TTHĐND 21/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN (Tuần thứ 48 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
23 46/LLV-UBND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
24 46/LLV-TTHĐND 14/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)
25 45/LLV-UBND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
26 45/LLV-TTHĐND 07/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 45 từ ngày 06/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
27 44/LLV-TTHĐND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
28 44/LLV-UBND 31/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 44 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
29 43/LLV - TTHĐND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
30 43/LLV-UBND 24/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
31 42/LLV-TTHĐND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
32 42/LLV-UBND 17/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
33 41/LLV - TTHĐND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
34 41/LLV-UBND 09/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
35 40/LLV-UBND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022)
36 40/LLV-TTHĐND 03/10/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
37 39/LLV-TTHĐND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
38 39/LLV-UBND 25/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
39 38/LLV-UBND 18/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
40 37/LLV-UBND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
41 37/LLV-TTHĐND 12/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
42 36/LLV-TTHĐND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
43 36/LLV-UBND 05/09/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
44 35/LLV-UBND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
45 35/LLV-TTHĐND 29/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
46 34/LLV-UBND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 27/8/2022)
47 34/LLV-TTHĐND 22/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022)
48 33/LLV-TTHĐND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
49 33/LLV-UBND 15/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
50 32/LLV-TTHĐND 08/08/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

06/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 06/2023 của UBND huyện

Thời gian đăng: 06/02/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay3,706
  • Tháng hiện tại37,665
  • Tổng lượt truy cập16,382,869
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây