hien ke
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 1776/QĐ-UBND 03/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhoi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
152 1777/QĐ-UBND 03/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Dương Văn Sóng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
153 1778/QĐ-UBND 03/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Ngọc Ngân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
154 1779/QĐ-UBND 03/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Văn Huấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
155 1692/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Sang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
156 1693/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Ngọc Luyến để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
157 1694/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Thanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
158 1695/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Ánh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
159 1697/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Anh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
160 1698/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Kim Liên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
161 1699/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Thái để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
162 1700/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
163 1701/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
164 1702/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
165 1703/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Trần Văn Lao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
166 1704/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Hoàng Hiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
167 1705/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Vép để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
168 1706/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Brá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
169 1707/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Galathi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
170 1708/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhôn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
171 1709/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Malachi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
172 1710/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tinh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
173 1711/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Băm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
174 1712/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Thanh Nga để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
175 1713/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Đinh Thế Chinh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
176 1714/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Đăng Thanh Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
177 1715/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Đức Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
178 1716/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phạm Văn Phụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
179 1717/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
180 1718/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Kim Oanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
181 1719/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Seng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
182 1720/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Hiếu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
183 1721/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hà Văn Đăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
184 1722/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Rua để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
185 1723/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Liêu Thị Mỹ Linh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
186 1724/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
187 1725/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Triêm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
188 1726/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà )Đinh Thị Sắc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
189 1727/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
190 1728/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hoàng Ngọc Dũng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
191 1729/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phan Văn Tuấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
192 1730/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
193 1731/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tin để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
194 1732/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Quang Luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
195 1733/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Mô để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
196 1734/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Thế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
197 1735/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Blứ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
198 1736/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Drot để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
199 1737/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
200 1738/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai

22/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 22/2023 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 29/05/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,763
  • Tháng hiện tại3,763
  • Tổng lượt truy cập16,918,243
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây