Bau cu 2021
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 1714/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Đăng Thanh Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
102 1715/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Đức Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
103 1716/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phạm Văn Phụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
104 1717/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
105 1718/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Kim Oanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
106 1719/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Seng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
107 1720/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Hiếu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
108 1721/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hà Văn Đăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
109 1722/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Rua để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
110 1723/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Liêu Thị Mỹ Linh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
111 1724/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
112 1725/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Triêm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
113 1726/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà )Đinh Thị Sắc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
114 1727/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
115 1728/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hoàng Ngọc Dũng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
116 1729/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phan Văn Tuấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
117 1730/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
118 1731/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tin để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
119 1732/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Quang Luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
120 1733/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Mô để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
121 1734/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Thế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
122 1735/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Blứ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
123 1736/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Drot để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
124 1737/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
125 1738/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
126 1739/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Dương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
127 1740/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Bang A để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
128 1741/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Trang C để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
129 1742/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
130 1743/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Thị Thâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
131 1744/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu MRút B để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
132 1745/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krah để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
133 1746/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu SRất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
134 1747/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Khên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
135 1748/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Chung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
136 1749/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Vrông để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
137 1750/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Lý Mạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
138 1751/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu MRá A để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
139 1752/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Khanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
140 1753/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
141 1754/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Rê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
142 1755/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Mạnh Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
143 1756/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
144 1757/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Minh Ngà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
145 1758/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Lan để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
146 1759/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Sáng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
147 1760/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Trần Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
148 1761/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Võ Lực để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
149 1762/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Sanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
150 1763/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tơnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai

25/LLV-TTHĐND-UBND

Lịch làm việc Tuần  25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Thời gian đăng: 20/06/2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây