STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 27/LLV-UBND 04/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 27 từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)
2 27/LLV-TTHĐND 03/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 27/2022 của TT HĐND huyện
3 26/LLV-UBND 27/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
4 26/LLV-TTHĐND 26/06/2022 Lịch làm việc tuần 26/2022 của TT HĐND huyện
5 25/LLV-TTHĐND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
6 25/LLV-UBND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
7 24/LLV-UBND 15/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
8 24/LLV-TTHĐND 15/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
9 23/LLV-UBND 07/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
10 23/LLV-TTHĐND 07/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 6/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
11 22/LLV-UBND 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)
12 22/LLV-TTHĐND 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2022 đến ngày 3/6/2022)
13 21/LLV-UBND 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
14 21/LLV-TTHĐND 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
15 20/LLV-UBND 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
16 20/LLV-TTHĐND 15/05/2022 Lịch công tác Tuần thứ 20/2022 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
17 19/LLV-TTHĐND 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
18 19/LLV-UBND 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022)
19 18/LLV-UBND 04/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 18 từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
20 18/LLV-TTHĐND 04/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 18 từ ngày 01/5/2022 đến ngày 6/5/2022)
21 17/LLV-TTHĐND 25/04/2022 Lịch làm việc tuần thứ 17/2022 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
22 17/LLV-UBND 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 17 từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
23 16/LLV-UBND 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
24 16/LLV-TTHĐND 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 18/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
25 15/LLV-UBND 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
26 15/LLV-TTHĐND 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
27 14/LLV-TTHĐND 04/04/2022 lịch làm việc tuần thứ 14/2022 của TT HĐND huyện
28 14/LLV-UBND 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 14 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)
29 13/LLV-TTHĐND 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
30 13/LLV-UBND 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
31 12/LLV-UBND 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 21/3/2022 đến ngày 26/3/2022)
32 12/LLV-TTHĐND 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
33 11/LLV-UBND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
34 11/LLV-TTHĐND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
35 10/LLV-UBND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
36 10/LLV-TTHĐND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
37 09/LLV-UBND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)
38 09/LLV-TTHĐND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
39 08/LLV-TTHĐND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
40 07/LLV-UBND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
41 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
42 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
43 05/LLV-UBND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2022 đến ngày 06/02/2022)
44 06/LLV-UBND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
45 06/LLV-TTHĐND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
46 04/LLV-UBND 24/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 04 từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)
47 04/LLV-TTHĐND 24/01/2022 Lịch làm việc Tuần 04 +05/2022 của TT HĐND huyện
48 03/LLV-TTHĐND 17/01/2022 Lịch làm việc tuần 03/2021 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
49 02/LLV-TTHĐND 10/01/2022 Lịch làm việc tuần thứ 2/2021 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
50 01/LLV-TTHĐND 07/01/2022 Lịch làm việc tuần 1/2022 của TT HĐND huyện

27/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 27/2022 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 04/07/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây