hien ke

 Văn bản theo chủ đề: Lịch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/LLV-UBND 29/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023)
2 22/LLV-TTHĐND 29/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)
3 21/LLV-UBND 22/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
4 21/LLV-TTHĐND 22/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023)
5 20/LLV-UBND 16/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023)
6 20/LLV-TTHĐND 16/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)
7 19/LLV-UBND 08/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
8 19/LLV-TTHĐND 08/05/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)
9 17/LLV-UBND 24/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023)
10 17/LLV-TTHĐND 24/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 17 từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023)
11 16/LLV-UBND 17/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 16 từ ngày 16/4/2023 đến ngày 23/4/2023)
12 16/LLV-TTHĐND 17/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023)
13 15/LLV-UBND 10/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023)
14 15/LLV-TTHĐND 10/04/2023 LỊCH LÀM VIỆCCỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023)
15 14/LLV-UBND 03/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2023 đến ngày 08/4/2023)
16 14/LLV-TTHĐND 03/04/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 14 từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
17 13/LLV-UBND 27/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
18 13/LLV - TTHĐND 27/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
19 12/LLV-UBND 24/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 19/3/2023 đến ngày 26/3/2023)
20 12/LLV-TTHĐND 24/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)
21 11/LLV-UBND 13/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2023 đến ngày 18/3/2023)
22 11/LLV-TTHĐND 13/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)
23 10/LLV-UBND 06/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 05/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
24 10/LLV-TTHĐND 06/03/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
25 09/LLV-UBND 27/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
26 09/LLV-TTHĐND 27/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/3/2023)
27 08/LLV-UBND 21/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
28 08/LLV-TTHĐND 21/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
29 07/LLV-TTHĐND 13/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023)
30 07/LLV-UBND 13/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
31 06/LLV-UBND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
32 06/LLV-TTHĐND 06/02/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
33 05/LLV-UBND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
34 05/LLV-TTHĐND 31/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
35 03+04/LLV-UBND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 03+04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
36 03+04/LLV-TTHĐND 16/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 03 + 04 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
37 02/LLV-UBND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)
38 02/LLV-TTHĐND 09/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
39 01/LLV-UBND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
40 01/LLV-TTHĐND 03/01/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
41 52/LLV-TTHĐND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022)
42 52/LLV-UBND 26/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 25/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
43 51/LLV-UBND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
44 51/LLV-TTHĐND 19/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
45 50/LLV-UBND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
46 50/LLV-TTHĐND 12/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
47 49/LLV-UBND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
48 49/LLV-TTHĐND 05/12/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
49 48/LLV-TTHĐND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
50 48/LLV-UBND 28/11/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)

22/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 22/2023 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 29/05/2023

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay228
  • Tháng hiện tại18,738
  • Tổng lượt truy cập16,933,218
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây