STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1699/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Thái để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
52 1700/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
53 1701/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
54 1702/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
55 1703/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Trần Văn Lao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
56 1704/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Hoàng Hiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
57 1705/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Vép để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
58 1706/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Brá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
59 1707/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Galathi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
60 1708/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhôn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
61 1709/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Malachi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
62 1710/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tinh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
63 1711/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Băm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
64 1712/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Thanh Nga để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
65 1713/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Đinh Thế Chinh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
66 1714/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Đăng Thanh Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
67 1715/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Đức Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
68 1716/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phạm Văn Phụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
69 1717/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
70 1718/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Kim Oanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
71 1719/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Seng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
72 1720/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Hiếu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
73 1721/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hà Văn Đăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
74 1722/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Rua để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
75 1723/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Liêu Thị Mỹ Linh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
76 1724/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
77 1725/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Triêm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
78 1726/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà )Đinh Thị Sắc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
79 1727/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
80 1728/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hoàng Ngọc Dũng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
81 1729/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phan Văn Tuấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
82 1730/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
83 1731/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tin để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
84 1732/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Quang Luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
85 1733/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Mô để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
86 1734/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Thế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
87 1735/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Blứ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
88 1736/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Drot để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
89 1737/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
90 1738/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
91 1739/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Dương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
92 1740/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Bang A để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
93 1741/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Trang C để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
94 1742/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
95 1743/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Thị Thâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
96 1744/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu MRút B để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
97 1745/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krah để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
98 1746/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu SRất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
99 1747/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Khên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
100 1748/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Chung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm95
  • Hôm nay9,638
  • Tháng hiện tại438,518
  • Tổng lượt truy cập9,216,133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây