STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1723/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Liêu Thị Mỹ Linh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
52 1724/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Hồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
53 1725/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Triêm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
54 1726/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà )Đinh Thị Sắc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
55 1727/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
56 1728/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hoàng Ngọc Dũng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
57 1729/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Phan Văn Tuấn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
58 1730/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
59 1731/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tin để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
60 1732/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Quang Luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
61 1733/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Mô để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
62 1734/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Thế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
63 1735/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Blứ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
64 1736/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Drot để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
65 1737/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
66 1738/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
67 1739/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Dương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
68 1740/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Bang A để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
69 1741/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Trang C để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
70 1742/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
71 1743/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Thị Thâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
72 1744/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu MRút B để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
73 1745/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Krah để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
74 1746/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu SRất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
75 1747/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Khên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
76 1748/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Văn Chung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
77 1749/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Vrông để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
78 1750/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Lý Mạnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
79 1751/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu MRá A để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
80 1752/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Khanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
81 1753/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Nhang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
82 1754/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Rê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
83 1755/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Mạnh Lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
84 1756/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Đê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
85 1757/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Minh Ngà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
86 1758/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Thị Lan để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
87 1759/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Sáng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
88 1760/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Trần Phong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
89 1761/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Võ Lực để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
90 1762/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Sanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
91 1763/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Điểu Tơnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
92 1764/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Bùi Văn Chung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
93 1765/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Nguyễn Thị Tươi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
94 1766/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Thị Ká để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
95 1768/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Hoàng Văn Khâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
96 1769/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà ) Lê Văn Tiến để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
97 1770/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của Trường Tiểu Học Đồng Nai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
98 1771/QĐ-UBND 01/10/2018 thu hồi đất của Ban QLRPH Bù Đăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
99 1685/QĐ-UBND 30/09/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Cường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
100 1687/QĐ-UBND 30/09/2018 thu hồi đất của hộ ông (bà) Hà Văn Bé để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn Chuối (QL14) đến trảng cỏ Bù lạch xã Đồng Nai
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm131
  • Hôm nay12,041
  • Tháng hiện tại600,662
  • Tổng lượt truy cập7,451,184
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây