HUYỆN BÙ ĐĂNG - BÌNH PHƯỚC

http://budang.binhphuoc.gov.vn


Bầu cử HĐND các cấp.

1. Chỉ thị số 51 - CT - TW    Tải file về máy

2. Nghị quyết số 105 - 2015 - QH13 của Quốc hội    Tải file về máy

3.  Chi thi so 01-CT-TTg    Tải file về máy

4.  Nghi quyet so 1129-2016-UBTVQH13    Tải file về máy

5. Nghi quyet 1135_2016-Ubtvqh13    Tải file về máy

6. Nghi quyet so 1132-NQ-UBTVQH13    Tải file về máy

7. Nghi quyet so 1134-2016-UBTVQH13    Tải file về máy

8. Mau van ban ban hanh kem Nghi quyet so 1134-2016-UBTVQH13    Tải file về máy

9. Quy định số lượng PCT-ThanhvienUBND     Tải file về máy

10. Mau ho so ung cu (28.01)    Tải file về máy

11. 8. Nghi quyet 41_NQ-HDBCQG     Tải file về máy

12. Mau The cu tri, phieu bau cu (28.01)    Tải file về máy

13. Mau bien ban bau cu DBQH (28.01)    Tải file về máy

14. Mau bien ban bau cu DB HDND (28.01)    Tải file về máy

15. 04-PC-HDBCQG-phan cong thanh vien hđbcqg    Tải file về máy

 16. Kehoach40_KH-HDBCQG    Tải file về máy

17. Thong tri 07_TTr-MTTW-BTT    Tải file về máy

18. Huong dan 38-HD- BTCTW     Tải file về máy 

19. Huong dan so 20 - HD-UBKTTW    Tải file về máy 

20. Huong dan so 169-HD-BTGTW    Tải file về máy 

21. Ke hoach so 151-KH-BTTTT    Tải file về máy 

22. Thong tu 06_2016-TT-BTC huong dan bau cu 2016-2021    Tải file về máy 

23. Huongdan So  82  HD-BTĐKT    Tải file về máy 

24. TT.BNV.02.2016    Tải file về máy 

25. CV_84_so_du_dai_bieu    Tải file về máy 

26. Hỏi đáp bầu cử    Tải file về máy 

27. Huong_dan_so_20_-_HD-UBKTTW    Tải file về máy 

28. Huongdan_So__82__HD-BTDKT    Tải file về máy 

29. Luat Bau cử    Tải file về máy 

30. NQ11-2016_huong_dan_quy_trinh_hiep_thuong    Tải file về máy 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây