hien ke

 Văn bản theo người ký: Lương Việt Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
199 30/LLV-UBND 25/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
200 30/LLV-TTHĐND 24/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 30/2022 của Thường trực HĐND huyện
201 29/LLV-TTHĐND 18/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 29 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
202 29/LLV-UBND 18/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
203 28/LLV-UBND 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)
204 28/LLV-TTHĐND 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)
205 27/LLV-UBND 04/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 27 từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)
206 27/LLV-TTHĐND 03/07/2022 Lịch làm việc tuần thứ 27/2022 của TT HĐND huyện
207 26/LLV-UBND 27/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
208 26/LLV-TTHĐND 26/06/2022 Lịch làm việc tuần 26/2022 của TT HĐND huyện
209 25/LLV-UBND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
210 25/LLV-TTHĐND 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
211 24/LLV-TTHĐND 15/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
212 24/LLV-UBND 15/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
213 23/LLV-TTHĐND 07/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 6/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
214 23/LLV-UBND 07/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
215 22/LLV-TTHĐND 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2022 đến ngày 3/6/2022)
216 22/LLV-UBND 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)
217 21/LLV-TTHĐND 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
218 21/LLV-UBND 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
219 20/LLV-UBND 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
220 20/LLV-TTHĐND 15/05/2022 Lịch công tác Tuần thứ 20/2022 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
221 19/LLV-UBND 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022)
222 19/LLV-TTHĐND 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
223 18/LLV-TTHĐND 04/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 18 từ ngày 01/5/2022 đến ngày 6/5/2022)
224 18/LLV-UBND 04/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 18 từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
225 17/LLV-UBND 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 17 từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
226 17/LLV-TTHĐND 25/04/2022 Lịch làm việc tuần thứ 17/2022 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
227 16/LLV-TTHĐND 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 18/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
228 16/LLV-UBND 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 16 từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
229 15/LLV-TTHĐND 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 10/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
230 15/LLV-UBND 12/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
231 14/LLV-UBND 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 14 từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)
232 14/LLV-TTHĐND 04/04/2022 lịch làm việc tuần thứ 14/2022 của TT HĐND huyện
233 13/LLV-UBND 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
234 13/LLV-TTHĐND 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
235 12/LLV-TTHĐND 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
236 12/LLV-UBND 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 21/3/2022 đến ngày 26/3/2022)
237 11/LLV-TTHĐND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
238 11/LLV-UBND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
239 10/LLV-TTHĐND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
240 10/LLV-UBND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
241 09/LLV-TTHĐND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
242 09/LLV-UBND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)
243 07/LLV-UBND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
244 08/LLV-TTHĐND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
245 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
246 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
247 06/LLV-TTHĐND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
248 06/LLV-UBND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
Số kí hiệu Trích yếu
16/LLV-UBND

Thời gian đăng: 14/04/2024

Lịch làm việc UBND huyện tuần thứ 16/2024

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay3,599
  • Tháng hiện tại98,812
  • Tổng lượt truy cập18,574,874
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

giam ngheo
DON THU KHNTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây