hien ke

 Văn bản theo người ký: Lương Việt Thanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 09/LLV-UBND 25/02/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024)
2 08/LLV-UBND 19/02/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)
3 08/LLV-TTHĐND 19/02/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 8 từ ngày 19/02/2024 đến ngày 22/02/2024)
4 06+07/LLV-UBND 04/02/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 +07 từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)
5 06+07/LLV-TTHĐND 04/02/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 6 & 7, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)
6 05/LLV-UBND 29/01/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
7 04/LLV-UBND 22/01/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 04 từ ngày 22/01/2024 đến ngày 27/01/2024)
8 03/LLV-UBND 15/01/2024 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 03 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
9 Số 02/LLV-TTHĐND 07/01/2024 Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện Tuần thứ 02/2024 từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024
10 02/LLV-UBND 07/01/2024 Lịch làm việc của UBND huyện Tuần thứ 02/2024 từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024.
11 52/LLV-TTHĐND 25/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN(Tuần thứ 52 từ ngày 24/12/2023 đến ngày 29/12/2023)
12 52/LLV-UBND 25/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 52 từ ngày 24/12/2023 đến ngày 30/12/2023)LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
13 51/LLV-UBND 17/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2023 đến ngày 22/12/2023)
14 51/LLV-TTHĐND 17/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2023 đến ngày 22/12/2023)
15 50/LLV-UBND 10/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 11/12/2023 đến ngày 16/12/2023)
16 49/LLV-TTHĐND 03/12/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)
17 48/LLV-UBND 27/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 48 từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
18 48/LLV-TTHĐND 27/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
19 47/LLV-UBND 20/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
20 47/LLV-TTHĐND 20/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
21 46/LLV - TTHĐND 12/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)
22 46/LLV-UBND 12/11/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 46 từ ngày 13/11/2023 đến ngày 18/11/2023)
23 43/LLV-UBND 23/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
24 43/LLV-TTHĐND 23/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
25 42/LLV-UBND 16/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
26 42/LLV-TTHĐND 16/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
27 41/LLV-UBND 16/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
28 41/LLV-TTHĐND 16/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 41 từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)
29 40/LLV-UBND 02/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
30 Số: 40/LLV-TTHĐND 02/10/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
31 Số: 39/LLV-UBND 26/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 39 từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)
32 Số: 38/LLV-UBND 17/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
33 37/LLV-UBND 11/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
34 37/LLV-TTHĐND 11/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 37 từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
35 36/LLV-UBND 04/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
36 36/LLV-TTHĐND 04/09/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
37 35/LLV-UBND 28/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
38 35/LLV-TTHĐND 28/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 35 từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
39 34/LLV-UBND 21/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)
40 34/LLV-TTHĐND 21/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023)
41 33/LLV-TTHĐND 14/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
42 33/LLV-UBND 14/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
43 32/LLV-UBND 07/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
44 32/LLV-TTHĐND 07/08/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
45 31/LLV-TTHĐND 30/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
46 31/LLV-UBND 30/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 31 từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)
47 30/LLV-UBND 28/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
48 30/LLV-TTHĐND 28/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
49 29/LLV-TTHĐND 17/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
50 29/LLV-UBND 17/07/2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(Tuần thứ 29 từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
Số kí hiệu Trích yếu
09/LLV-UBND

Thời gian đăng: 25/02/2024

Lịch làm việc tuần lễ thứ 09/2024 của UBND huyện

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,864
  • Tháng hiện tại143,929
  • Tổng lượt truy cập18,239,074
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

giam ngheo
DON THU KHNTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây