Lịch làm việc Tuần 36 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 34 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 33 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 32 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 31 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 30 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 14 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Huyện Bù Đăng: Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lịch làm việc Tuần 09 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 08 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 07 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 04 + 05 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 03 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 02 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 52 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 51 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 50 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 49 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 48 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 46 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 45 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 44 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 43 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 42 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 40 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 39 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 38 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 37 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 36 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 34 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 33 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 32 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 31 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 30 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng9 Lịch làm việc Tuần 28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Thông báo kết quả phúc khảo trong đợt tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp GD & ĐT. Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng9 Lịch làm việc Tuần 18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Thông báo thời gian, địa điểm khai mạc và thi thực hành tuyển dụng viên chức. Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Thông báo thời gian và địa điểm ôn tập cho thí sinh dự xét tuyển viên chức huyện. Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 07 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 05 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 03 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 01 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 52 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 51 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 50 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 49 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 48 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 47 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 45 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 45 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 44 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 42 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 42 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 41 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 40 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 39 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 38 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 37 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 36 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 34 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đă Lịch làm việc Tuần 32 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đă Lịch làm việc Tuần 31 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đă Lịch làm việc Tuần 29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 18 & 19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 14 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 8 & 9 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 7 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Thông báo về Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và trả lại tiền lệ phí xét tuyển cho thí sinh năm 2014. Lịch làm việc Tuần 6 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 5 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 4 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 03 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 02 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Kết quả điểm tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2014. Lịch làm việc Tuần 01 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 52 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 51 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 50 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 49 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 48 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 47 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 46 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng THÔNG BÁO : Về việc thay đổi địa điểm khai mạc và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Lịch làm việc Tuần 45 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng THÔNG BÁO : Về việc thay đổi địa điểm ôn tập và nhắc lại địa điểm phỏng vấn cho thí sinh dự xét tuyển viên chức huyện. Lịch làm việc Tuần 44 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 43 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 42 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 41 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 40 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 39 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 38 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 37 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 36 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 34 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 33 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 32 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 31 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 30 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh – thác đứng huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 CỦA TT. HĐND VÀ UBND HUYỆN

Lịch làm việc tuần 25 của TT.HĐND và UBND huyện

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 CỦA TT. HĐND VÀ UBND HUYỆN

Bù đăng Google
Tin trong huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Bù Đăng sẵn sàng năm học mới. Tin có hình

Năm học 2017 – 2018, huyện Bù Đăng có 68 trường học ở các bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở với trên 1.700 giáo viên, gần 32 ngàn học sinh. Bên cạnh đó còn có 5 trường  phổ thông cấp II – III, THPT và trường PTDT nội trú THCS Điểu Ong thuộc sở GD – ĐT quản lý. Hiện nay, các trường, các địa phương trong toàn huyện đang sôi nổi các hoạt động chuẩn bị chào đón năm học mới. 

Năm nay, trường Tiểu học Lê Lợi được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường tiểu học Đức Phong (thị trấn Đức Phong). Trường có 19 cán bộ, giáo viên; 339 học sinh ở 10 lớp. Trường được tiếp nhận lại trụ sở của Trung tâm giáo dục thường xuyên cũ (tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong). Để kịp khai giảng năm học mới. Lãnh đạo huyện đã thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 10 phòng học, 6 phòng chức năng; 2.000m2 sân bê tông và công trình phụ. Cô Dương Thị Sen, hiệu trưởng cho biết: “Đây là năm đầu tiên tuy còn nhiều khó khăn, nhưng được lãnh đạo huyện và Phòng Giáo dục quan tâm nên trang thiết bị đã tương đối đủ, hệ thống điện, nước cũng đã hoàn thành. Tiểu học Lê Lợi cũng là trường đầu tiên hiện nay của huyện có 100% học sinh bán trú. Dù đội ngũ còn thiếu 2 giáo viên (Âm nhạc, tiếng Anh) 2 nhân viên (Thư viện và Y tế) nhưng tinh thần của cán bộ giáo viên học sinh rất phấn khởi. Trường sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, phối hợp với hội cha mẹ học sinh tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu, phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt trong năm học đầu tiên này”. Cô Sen chia sẻ.

Phấn khởi và đầy quyết tâm hơn nữa là thầy và trò trường THPT Bù Đăng bởi năm học này, cơ sở vật chất của trường khá khang trang sạch đẹp, nổi bật là toàn bộ sân trường diện tích hơn 1ha được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ. Hệ thống cây xanh được trồng mới. Các phòng học được sơn sửa. Đặc biệt nhà thi đấu đa năng diện tích trên 370 mét vuông, thiết kế chơi các môn cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ đã được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh rèn luyện sức khỏe. Năm học vừa qua, thành tích của trường đạt được khá nổi bật với 4 học sinh đạt huy chương (1bạc, 3 đồng) trong kỳ thi giải toán qua mạng cấp quốc gia; 81 học sinh giỏi cấp tỉnh; 245 học sinh giỏi toàn diện, chiếm tỷ lệ 19,5%; 4 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; 36 giáo viên giỏi cấp trường; 17 chiến sỹ thi đua cơ sở; 2 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 8 tập thể và 112 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 100% học sinh tốt nghiệp THPT. Các đoàn thể hoạt động vững mạnh trong đó đoàn trường được TW Đoàn tặng bằng khen. Cô Trịnh Thị Bé, hiệu trưởng cho biết: “Trường đã đạt chuẩn quốc gia, hơn thế nữa trong ngày khai giảng sẽ tiếp tục được công nhận trường đạt kiểm định chuất lượng giáo dục cấp độ III, cấp độ cao nhất. Kết quả của năm học trước đạt cao sẽ là nền tảng vững chắc, thúc đẩy 113 cán bộ giáo viên và 1.369 học sinh toàn trường quyết tâm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, nâng cao chất lượng mũi nhọn, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia”.

Không khí chào mừng năm học mới tại xã Nghĩa Trung càng sôi nổi, thể hiện rõ sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền và hội khuyến học xã. Tối 1/9 tại trụ sở UBND, hội khuyến học xã tổ chức đêm văn nghệ nhằm gây quỹ trao học bổng khuyến học, khuyến tài. Chương trình đã thu hút hàng trăm khán giả là người dân địa phương tới cổ vũ. Thầy, cô và học sinh của 4 trường học trên địa bàn đã trình bày các tiết mục văn nghệ, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu.  Ông Huỳnh Tấn Sơn, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Ban tổ chức đã trao 20 suất khen thưởng giáo viên có thành tích dạy tốt trong nhiều năm liền, có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, huyện; trao 70 suất học bổng cho học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, khó khăn trong đó có 9 chiếc xe đạp. Tổng giá trị các suất khuyến học, khuyến tài là 45 triệu đồng. “Chúng tôi còn tổ chức hội ẩm thực với 29 gian hàng của các trường, các thôn, mục đích tạo không khí sôi nổi qua đó tuyên truyền các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm tới phong trào học tập của con em tại địa phương mình”, Phó chủ tịch Huỳnh Tuấn Sơn chia sẻ.

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bù Đăng Lê Thị Phương Oanh phấn khởi cho biết: Để chuẩn bị năm học mới, lãnh đạo huyện cùng các phòng chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát sơ sở vật chất trường lớp. Thống kê tại các trường còn 15 phòng tạm; 8 phòng phải mượn và 4 phòng xuống cấp không thể sửa chữa được. UBND huyện Bù Đăng đã trích ngân sách 3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các phòng học; chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, con em lao động nghèo, trẻ em khuyết tật…

“Hiện tại công tác chuẩn bị cho khai giảng đã cơ bản hoàn tất. Các trường, các xã, thị trấn đang nô nức tập dợt văn nghệ. Ngày khai giảng, huyện sẽ tặng 23 máy in trị giá khoảng 3 triệu đồng/máy cho 23 trường học;  các học sinh nghèo có thành tích vượt khó học giỏi cũng đã được lựa chọn để trao học bổng tiếp bước em tới trường. Hy vọng năm học 2017 – 2018, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của các trường trong huyện sẽ đạt nhiều kết quả”, Trưởng phòng Lê Thị Phương Oanh tin tưởng.

Quang Minh

[Trở về]

Tin nổi bật
Báo điện tử
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 2
--------------------------------------------------- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội|Trung cấp Dược|Cao đẳng Dược|Vật lý trị liệu | Diễn đàn sinh viên Y Dược | độ âm thanh loa cho xe ô tô | phát triển chiều cao | may lam mat khong khi | sim số đẹp
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số : 000 /GP-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000
Bản quyền HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC